رفتن به محتوای اصلی
ردیفنام کارفرمانوع آسانسورتعدادمشخصات فنی
۱آقای مهندس رحیم ایمنمسافربر۲۱۳ نفره، ۱۲ توقف، درب تمام اتوماتیک حریری، کابین لوکس طلایی، سرعت ۱٫۶ سیستم ۳VF
۲آقای مهندس خان باباییمسافربر روملس۱۶ نفره، ۷ توقف، درب تمام اتوماتیک  ، کابین استیل،  سرعت ۱، دارای طراحی خاص روملس
۳آقای مهندس بنویدیمسافربر۲۱۰ نفره، ۵ و ۹ توقف، درب تمام اتوماتیک  ، کابین استیل، سرعت ۱٫۶ سیستم ۳VF
۴آقای مهندس ثابتمسافربر۱۸ نفره، ۷ توقف، درب تمام اتوماتیک، کابین استیل، سرعت ۱، سیستم ۳VF
۵آقای مهندس تقی زادهمسافربر۱۶ نفره، ۷ توقف، درب تمام اتوماتیک، کابین استیل، سرعت   ۱، سیستم ۳VF
۶آقای مهندس شیرانیمسافربر
گیرلس
۱۶ نفره، ۸ توقف، درب تمام اتوماتیک، کابین استیل، سرعت ۱، سیستم ۳VF
۷آقای مهندس صالحیمسافربر۱۶ نفره، ۶ توقف، درب تمام اتوماتیک، کابین استیل، سرعت ۱، سیستم ۳VF
۸آقای مهندس پیغالهمسافربر۱۶ نفره، ۷ توقف، درب تمام اتوماتیک، کابین استیل، سرعت ۱، سیستم ۳VF
۹آقای مهندس اسدیمسافربر۱۸ نفره، ۸ توقف، درب تمام اتوماتیک، کابین استیل، سرعت ۱٫۶، سیستم ۳VF
۱۰آقای مهندس علیجانیمسافربر۱۶ نفره، ۷ توقف، درب تمام اتوماتیک، کابین استیل، سرعت ۱، سیستم ۳VF
۱۱آقای مهندس خادمحسینیمسافربر۱۸ نفره، ۹ توقف، درب تمام اتوماتیک، کابین استیل، سرعت ۱، سیستم ۳VF
۱۲آقای مهندس گلریزمسافربر۱۶ نفره، ۷ توقف، درب تمام اتوماتیک، کابین استیل، سرعت ۱، سیستم ۳VF
۱۳آقای مهندس شفاعتیمسافربر۱۶ نفره، ۵ توقف، درب نیمه اتوماتیک، کابین استیل-فرمیکا، سرعت ۱، سیستم ۳VF
۱۴آقای مهندس اکابریمسافربر
گیرلس
۱۸ نفره، ۸ توقف، درب تمام اتوماتیک، کابین استیل، سرعت ۱، سیستم ۳VF
۱۵آقای مهندس تهرانیمسافربر
هیدرولیک
۱۶ نفره، ۴ توقف، درب تمام اتوماتیک، کابین استیل، سرعت ۰٫۵
۱۶آقای مهندس رزم آرامسافربر۱۶ نفره، ۷ توقف، درب تمام اتوماتیک، کابین استیل، سرعت ۱، سیستم ۳VF
۱۷آقای مهندس حسینیپورمسافربر۱۶ نفره، ۶ توقف، درب تمام اتوماتیک، کابین MDF، سرعت ۱، سیستم ۳VF
۱۸خانم مهندس رستگارمسافربر۱۶ نفره، ۸ توقف، درب تمام اتوماتیکMP، کابین استیل، سرعت ۱، سیستم ۳VF
۱۹آقای مهندس کرمرودیمسافربر
گیرلس
۱۸ نفره، ۸ توقف، درب تمام اتوماتیک، کابین استیل، سرعت ۱، سیستم ۳VF
۲۰آقای مهندس احمدیمسافربر۱۸ نفره، ۸ توقف، درب تمام اتوماتیک، کابین استیل، سرعت ۱، سیستم ۳VF
۲۱آقای مهندس رضاییمسافربر۱۶ نفره، ۷ توقف، درب نیمه اتوماتیک، کابین استیل، سرعت ۱، سیستم۳VF
۲۲آقای مهندس علی‌پناهمسافربر۱۶ نفره، ۸ توقف، درب تمام اتوماتیک، کابین استیل، سرعت ۱، سیستم ۳VF
۲۳آقای مهندس صمغآبادیمسافربر۱۸ نفره، ۷ توقف، درب تمام اتوماتیک، کابین استیل، سرعت ۱، سیستم ۳VF
۲۴آقای مهندس علوی رادمسافربر
گیرلس
۱۸ نفره، ۹ توقف، درب تمام اتوماتیک  ، کابین استیل، سرعت ۱، سیستم ۳VF
۲۵آقای مهندس موحدمسافربر۱۶ نفره، ۵ توقف، درب تمام اتوماتیک ، کابین استیل، سرعت ۱، سیستم ۳VF
۲۶آقای مهندس پورحسینیمسافربر۱۶ نفره، ۸ توقف، درب تمام اتوماتیک ، کابین استیل، سرعت ۱، سیستم ۳VF
۲۷آقای مهندس هندیمسافربر
هیدرولیک
۲۴ نفره، ۴ توقف، درب نیمه اتوماتیک ، کابین فرمیکا-استیل، سرعت ۰٫۵
۲۸آقای مهندس احمدوندمسافربر
هیدرولیک
۱۸ نفره، ۶ توقف، درب تمام اتوماتیک ، کابین استیل، سرعت ۰٫۵
۲۹خانم مهندس نقیپورمسافربر۱۶ نفره، ۴ توقف، درب تمام اتوماتیک ، کابین استیل، سرعت ۱، سیستم ۳VF
۳۰آقای مهندس شیرانیمسافربر
گیرلس
۱۶ نفره، ۹ توقف، درب تمام اتوماتیک ، کابین استیل ، سرعت ۱، سیستم  ۳VF
۳۱آقای مهندس موحدمسافربر۱۸ نفره، ۷ توقف، درب تمام اتوماتیک ، کابین استیل ، سرعت ۱٫۶، سیستم ۳VF
۳۲آقای مهندس کلانتریمسافربر۱۸ نفره، ۷ توقف، درب تمام اتوماتیک ، کابین استیل – فرمیکا ، سرعت ۱، سیستم ۳VF
۳۳آقای مهندس نوریمسافربر۱۶ نفره، ۴ توقف، درب تمام اتوماتیک ، کابین استیل ، سرعت ۱، سیستم ۳VF
۳۴آقای مهندس قرنفلیمسافربر۱۸ نفره، ۸ توقف، درب تمام اتوماتیک ، کابین استیل ، سرعت ۱، سیستم ۳VF
۳۵آقای مهندس مدرسیمسافربر
گیرلس
۱۸ نفره، ۸ توقف، درب تمام اتوماتیک ، کابین استیل ، سرعت ۱٫۶، سیستم ۳VF
۳۶آقای مهندس نادریمرندمسافربر۱۸ نفره، ۷ توقف، درب تمام اتوماتیک ، کابین استیل ، سرعت ۱، سیستم ۳VF
۳۷آقای مهندس بردبارمسافربر
باربر
روملس
۲۱ دستگاه آسانسور مسافربر ۱۸ نفره، ۶ توقف، درب تمام اتوماتیک ، کابین استیل ، سرعت ۱، سیستم ۳VF ، روملس
۱ دستگاه آسانسور باربر ۲۰۰۰ کیلوگرم، ۴توقف، درب تمام اتوماتیک عرض درب ۱۸۰ سانتی متر، کابین آلومینیوم ، سرعت ۰٫۴، سیستم هیدرولیک
۳۸آقای مهندس پیشواییمسافربر
هیدرولیک
۱۶ نفره، ۳توقف، درب تمام اتوماتیک ، کابین استیل- چوب ، سرعت ۰٫۵، سیستم هیدرولیک
۳۹آقای مهندس جلیلیمسافربر گیرلس۱۸ نفره، ۱۱ توقف، درب تمام اتوماتیک ، کابین استیل ، سرعت ۱٫۶، سیستم ۳VF
۴۰آقای مهندس موحدمسافربر
هیدرولیک
۱۶ نفره، ۳توقف، درب نیمه اتوماتیک ، کابین استیل ، سرعت ۰٫۵، سیستم هیدرولیک
۴۱آقای مهندس کاشانیمسافربر
هیدرولیک
گیرلس
۲۱ دستگاه آسانسور مسافربر ۸ نفره، ۹ توقف، درب تمام اتوماتیک شیشهای ، کابین استیل ، سرعت ۱٫۶، سیستم ۳VF
۱ دستگاه آسانسور مسافربر ۶ نفره، ۴توقف، درب نیمه اتوماتیک ، کابین استیل ، سرعت ۰٫۵، سیستم هیدرولیک
۴۲آقای مهندس زمانیمسافربر۱۶ نفره، ۷ توقف، درب تمام اتوماتیک ، کابین استیل ، سرعت ۱ ، سیستم ۳VF
۴۳آقای مهندس همتمسافربر۱۸ نفره، ۸ توقف، درب تمام اتوماتیک ، کابین استیل ، سرعت ۱ ، سیستم ۳VF
۴۴آقای مهندس مهدیزادهمسافربر۱۳ نفره، ۶ توقف، درب نیمه اتوماتیک ، کابین فرمیکا-استیل ، سرعت ۱
۴۵آقای مهندس غلامیمسافربر۱۸ نفره، ۷ توقف، درب تمام اتوماتیک ، کابین استیل ، سرعت ۱ ، سیستم ۳VF
تماس با ما برگشت به بالا