رفتن به محتوای اصلی
ردیفنام کارفرمانوع آسانسورتعدادمشخصات فنی
۱شرکت انفورماتیک بانکمسافربر
باربر
روملس
۴به۱
۵۳ دستگاه آسانسور ۱۳ نفره، ۱۱ توقف، درب تمام اتوماتیک ، کابین  MDFاستیل ، سرعت ۲، روملس KONE
۱ دستگاه آسانسور ۲۱ نفره، ۱۶ توقف، درب تمام اتوماتیک ، کابین استیل ، سرعت ۲، روملس KONE
۱ دستگاه آسانسور ۳۰۰۰ KG ، ۴ توقف، درب تمام اتوماتیک تونلی ، کابین استیل ، سرعت ۲، روملس KONE
۲سالاریه قممسافربر
پانوراما
روملس
۵۱ دستگاه آسانسور ۲۱ نفره، ۱۶ توقف، درب تمام اتوماتیک ، کابین استیل ، سرعت ۱٫۶، روملس KONE
۲ دستگاه آسانسور ۱۳ نفره، ۱۶ توقف، درب تمام اتوماتیک ، کابین استیل ، سرعت ۱٫۶، روملس KONE
۲ دستگاه آسانسور ۱۳ نفره، ۷ توقف، درب تمام اتوماتیک ، کابین پانوراما ، سرعت ۱٫۶، روملس KONE
۳آقای تهرانی (نیاروران)مسافربر
پانوراما
روملس
۱۱ دستگاه آسانسور ۱۳ نفره، ۱۳ توقف، درب تمام اتوماتیک ، کابین پانوراما ، سرعت ۱٫۸، روملس KONE
۴آقای سعیدی (نیاوران)مسافربر
روملس
۱۱ دستگاه آسانسور ۱۳ نفره، ۱۲ توقف، درب تمام اتوماتیک ، کابین استیل ، سرعت ۱٫۶، روملس KONE
۵الماس جمشیدیهمسافربر
پانوراما
تونلی
۲۱ دستگاه آسانسور ۸ نفره، ۱۱ توقف، درب تمام اتوماتیک ، کابین استیل ، سرعت ۱٫۶، روملس KONE
۱ دستگاه آسانسور ۱۳ نفره، ۱۶ توقف، درب تمام اتوماتیک تونلی ، کابین استیل ، سرعت ۱٫۶، روملس KONE
۶فرشتهمسافربر
روملس
۲۲ دستگاه آسانسور ۱۳ نفره، ۱۰ توقف، درب تمام اتوماتیک ، کابین استیل ، سرعت ۱٫۶، روملس KONE
۷آقای منافی (فرشته)مسافربر
روملس
۱۱ دستگاه آسانسور ۱۳ نفره، ۱۵ توقف، درب تمام اتوماتیک ، کابین استیل ، سرعت ۱٫۶، روملس KONE
۸آقای عباسی
(سعادت آباد)
مسافربر
روملس
۳۲ دستگاه آسانسور ۱۳ نفره، ۱۲ توقف، درب تمام اتوماتیک ، کابین استیل ، سرعت ۱٫۶، روملس KONE
۱ دستگاه آسانسور ۱۵ نفره، ۱۲ توقف، درب تمام اتوماتیک ، کابین استیل ، سرعت ۱٫۶، روملس KONE
۹مترو گلشهرمسافربر
روملس
۴۴ دستگاه آسانسور ۱۳ نفره، ۴ توقف، درب تمام اتوماتیک ، کابین استیل ، سرعت ۱ ، روملس KONE
۱۰مترو زیر گذر جناحمسافربر
روملس
۲۲ دستگاه آسانسور ۱۳ نفره، ۴ توقف، درب تمام اتوماتیک ، کابین استیل ، سرعت ۱ ، روملس KONE
۱۱مترو میردامادمسافربر
روملس
۲۲ دستگاه آسانسور ۱۳ نفره، ۴ توقف، درب تمام اتوماتیک ، کابین استیل ، سرعت ۱ ، روملس KONE
۱۲مترو شریعتیمسافربر
روملس
۲۲ دستگاه آسانسور ۱۳ نفره، ۴ توقف، درب تمام اتوماتیک ، کابین استیل ، سرعت ۱ ، روملس KONE
۱۳مترو قلهکمسافربر
روملس
۲۲ دستگاه آسانسور ۱۳ نفره، ۴ توقف، درب تمام اتوماتیک ، کابین استیل ، سرعت ۱ ، روملس KONE
۱۴مترو گرمدرهمسافربر
روملس
۴۴ دستگاه آسانسور ۱۳ نفره، ۴ توقف، درب تمام اتوماتیک ، کابین استیل ، سرعت ۱ ، روملس KONE
۱۵خانم مهندس جوزی
(لواسان)
مسافربر
روملس
پانوراما
تونلی
۱۱ دستگاه آسانسور ۸ نفره، ۵ توقف، درب تمام اتوماتیک تونلی ، کابین پانوراما ، سرعت ۱ ، روملس KONE
۱۶اکسین شمالمسافربر
روملس
۵۵ دستگاه آسانسور ۱۳،۲۱ نفره، ۸ توقف، درب تمام اتوماتیک ، کابین استیل ، سرعت ۱٫۶ ، روملس KONE
۱۷کاسپین مد رویالمسافربر
روملس
پانوراما
باربر
۳۲ دستگاه آسانسور ۱۳ نفره، ۴ توقف، درب تمام اتوماتیک ، کابین پانوراما ، سرعت ۱ ، روملس KONE
۱ دستگاه آسانسور باری، ۵ توقف، درب تمام اتوماتیک ، کابین استیل ، سرعت ۱ ، روملس KONE
۱۸مهندس ابریشم چیمسافربر
روملس
۱۱ دستگاه آسانسور ۸ نفره، ۳ توقف، درب تمام اتوماتیک ، کابین استیل ، سرعت ۱ ، روملس KONE
۱۹مهندس انصاری زعفرانیهمسافربر
روملس
۲۲ دستگاه آسانسور ۸ نفره، ۴ توقف، درب تمام اتوماتیک ، کابین استیل ، سرعت ۱ ، روملس KONE
۲۰مهندس عادلیان نیاورانمسافربر
روملس
۱۱ دستگاه آسانسور ۶ نفره، ۱۰ توقف، درب تمام اتوماتیک ، کابین استیل ، سرعت ۱ ، روملس KONE
۲۱داروسازی سوهامسافربر
روملس
تخت بر
سیستم ۴:۱
۵۵ دستگاه آسانسور ۲۱ نفره، ۴ توقف، درب تمام اتوماتیک ، کابین استیل ، سرعت ۱ ، روملس KONE سیستم ۴به ۱
۲۲کمیته امداد امام خمینی (هفت تیر)مسافربر
روملس
۲۲ دستگاه آسانسور ۸ نفره، ۱۰ توقف، درب تمام اتوماتیک ، کابین استیل ، سرعت ۱ ، روملس KONE
۲۳صنایع الکترونیک شیرازمسافربر
روملس
۳۳ دستگاه آسانسور ۱۳،۸ نفره، ۱۰ توقف، درب تمام اتوماتیک ، کابین استیل ، سرعت ۱ ، روملس KONE
۲۴هتل آزادیمسافربر
روملس
پانوراما
تخت بر
۴۳ دستگاه آسانسور ۸ نفره، ۷ توقف، درب تمام اتوماتیک ، کابین استیل ، سرعت ۱ ، روملس KONE
۱ دستگاه آسانسور ۲۱ نفره، ۲ توقف، درب تمام اتوماتیک ، کابین پانوراما ، سرعت ۱ ، روملس KONE
۲۵بیمارستان نیکان خیابان اراجمسافربر
روملس
تخت بر
۲۲ دستگاه آسانسور ۲۱ نفره، ۸ توقف، درب تمام اتوماتیک ، کابین استیل ، سرعت ۱ ، روملس KONE
۲۶بیمارستان قلب تهرانمسافربر
گیرلس
۶۶ دستگاه آسانسور ۱۳ نفره، ۸ توقف، درب تمام اتوماتیک ، کابین استیل ، سرعت ۱ ، KONE
۲۷مجتمع تجاری روشامسافربر
روملس
پانوراما
۱۱ دستگاه آسانسور ۱۳ نفره، ۸ توقف، درب تمام اتوماتیک ، کابین پانوراما ، سرعت ۱٫۶ ، روملس KONE
تماس با ما برگشت به بالا